Aktywna tablica

„Bardziej aktywni”

Aktywna tablica” to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3500 zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wynosiła w sumie 17500 zł. W ramach programu nasza szkoła otrzymała 14000 zł dofinansowania na zakup sprzętu interaktywno – multimedialnego. Za otrzymaną dotację zostały zakupione dwie tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym oraz dwa zestawy nagłaśniające.

Zakupione w ramach Programu pomoce dydaktyczne planujemy aktywnie wykorzystywać przede wszystkim w toku realizacji podstawy programowej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i zajęć języka polskiego. Wykorzystanie interaktywnych pomocy dydaktycznych pozwoli na prezentowanie treści kształcenia w bardziej interesujący sposób, pozwalając tym samym, na wielozmysłowe odbieranie przez uczniów treści prezentowanych przez nauczyciela. Liczymy, że dzięki zastosowaniu interaktywnych pomocy dydaktycznych (przy wykorzystaniu zdjęć, filmów, animacji) ułatwimy uczniom rozumienie pojęć i tematów abstrakcyjnych, umożliwiając im naukę na konkretnych przykładach graficznych. Zakupiony sprzęt został zamontowany 12 stycznia 2018 r. w sali edukacji wczesnoszkolnej oraz w sali języka polskiego. Opiekę nad całością sprawują Pani Elżbieta Lewandowska i Pani Kinga Gawik, które są także autorkami projektu „Aktywnej tablicy”. Szkolnym e-koordynatorem do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK jest Pani Elżbieta Lewandowska.


Powołanie Nauczycielskiego Zespołu Samokształceniowego w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej

W dniu 13.02.2018 r. dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej powołał Nauczycielski Zespół Samokształceniowy w składzie:

Elżbieta Lewandowska – nauczycielka matematyki

Kinga Gawlik – nauczycielka matematyki

Renata Tratkiewicz – nauczycielka języka polskiego

Alina Idczak – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Zbigniew Antosiak – nauczyciel wychowania fizycznego

Magdalena Instunajd – nauczyciel wspomagający

Zadaniem zespołu będzie wsparcie organizacji pracy szkoły z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych a  przez to zwiększenie liczby materiałów lekcyjnych wykorzystywanych w placówce, dzięki wymianie materiałów między nauczycielami. Pracę zespołu koordynuje Pani Kinga Gawlik.

 

Międzyszkolna Sieć Nauczycieli Powiatu Łęczyckiego we współpracy z WODN Łódź w zakresie TIK „AKTYWNA TABLICA” w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku

 

W dniu 27 lutego 2018r. w godzinach popołudniowych, w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku odbyło się spotkanie Międzyszkolnej Sieci Nauczycieli Powiatu Łęczyckiego we współpracy z WODN Łódź w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji  uczniów i nauczycieli w zakresie TIK „Aktywna Tablica”.

Międzyszkolną Sieć Nauczycieli Powiatu Łęczyckiego stanowią przedstawiciele następujących placówek oświatowych: Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy, Samorządowa Szkoła Podstawowa  im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej, Szkoła Podstawowa w Błoniu, Szkoła Podstawowa z oddziałami Gimnazjalnym w Sługach/Nowym Gaju oraz Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku we współpracy z konsultantami WODN Łódź p. Dorotą Zając i panią Anną Pilichowską. E – koordynatorami sieci w w/w szkołach są następujący nauczyciele: w ZPEW w Łęczycy – p. Krawczak Iwona, w Samorządowej Szkole Podstawowej w Topoli Królewskiej – p. Lewandowska Elżbieta, w SP Błonie – p. Miksa Adrianna, w SP Sługi – p. Grabarczyk Katarzyna, w SP Sługi/Nowy Gaj – p. Kuropatwa Monika, w SP Piątek – p. Psiurska – Wujcik, w SP Leźnica Mała – p. Matczak Aleksandra.

W/w placówki wzbogaciły swoje zaplecza dydaktyczne w nowy sprzęt technologiczny w postaci zestawów interaktywnych  niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnej w ramach Rządowego  programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji  uczniów i nauczycieli w zakresie TIK „Aktywna Tablica”. W ramach tego programu szkoły podstawowe wyposażone są m.in. w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Szkoła mogła otrzymać 14 tys. zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wynosiła w sumie 17,5 tys. zł.

Powołanie Międzyszkolnej Sieci Nauczycieli Szkól Powiatu Łęczyckiego ma na celu zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu, rozwijanie współpracy nauczycieli skupionych wokół tego Programu poprzez dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami, wspólne działania na rzecz podwyższania jakości pracy nauczyciela z wykorzystaniem TIK. Nauczyciele, pod opieką i we współpracy z konsultantami WODN, zaplanowali harmonogram wspólnych działań dotyczących wdrożenia i stosowania TIK w procesie nauczania. Informacje ukazały się na stronie internetowej Gminy Piątek www.gminapiątek.pl, na stronie internetowej naszej szkoły http://sppiatek.com, na portalu społecznościowym https://ele24.net, na stronach internetowych szkól i placówek współpracujących w Sieci,  w kronice szkolnej.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Albumie fotograficznym

 

16 marca 2018r.

NIEZWYCZAJNA LEKCJA MATEMATYKI W KLASIE IV

w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku
w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury
 oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno – komunikacyjnej „Aktywna tablica”

16 marca 2018r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku odbyła się niezwyczajna lekcja matematyki nt. „Polubić i zrozumieć – matematyka w TIK". W zajęciach uczestniczyli: po 4 uczniów z klas czwartych wraz z nauczycielami ze Szkół Podstawowych z: Błonia, Leźnicy Małej, Sług, Topoli Królewskiej, Piątku i Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy (placówkę reprezentowało ośmiu uczniów).

Głównym celem zajęć było ukazanie użyteczności oraz możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi TIK na lekcjach matematyki. Uczniowie otrzymali do rozwiązania zadania wykonane na platformie Learning Apps. Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania liczb naturalnych w zakresie 100, mnożenie liczb naturalnych jednocyfrowych, dzielenie z resztą liczb naturalnych, obliczanie obwodu wielokąta o danych długościach boków oraz znajomość cyfr rzymskich.

Niezwyczajną lekcję matematyki z uczniami klas czwartych w/w szkół przeprowadziła nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku - pani Agnieszka Psiurska – Wujcik. Zajęcia obserwowali: dyrektor Szkoły Podstawowej   im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku - pani Krystyna Grabowska wraz z  nauczycielką tejże szkoły panią Agnieszką Sobór, dyrektor Szkoły Podstawowej w Sługach - pani Barbara Kowalska wraz z nauczycielką panią Katarzyną Grabarczyk, pani Kinga Gawlik – nauczycielka z Samorządowej  Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka z Topoli Królewskiej, pani Wioletta  Łuczak – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Błoniu, pani Halina Trzeciak – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej, pani Elżbieta Gajewicz - Kubiak – nauczycielka z Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy.

  Zajęcia warsztatowe sprawiły uczniom dużo radości. Podczas wykonywania zadań przez uczniów klas IV w/w szkół widoczne było ogromne zaangażowanie oraz chęć osiągnięcia celu. Na bieżąco uczniowie wraz z nauczycielem prowadzącym monitorowali realizację założonych celów. Uczniowie uczestniczyli pierwszy raz w takiej nietypowej lekcji matematycznej z udziałem rówieśników z sześciu szkół. Z wypiekami na twarzy wykonywali zaproponowane zadania, wspierali siebie nawzajem, by uzyskać pozytywny efekt pracy. Doskonale wykorzystali TIK w  matematyce, bawili się matematyką z wykorzystaniem platformy. Cóż „Aktywna tablica” połączyła uczniów i nauczycieli podczas dzisiejszych zajęć. Uczniowie i nauczyciele - uczestnicy zajęć pozytywnie ocenili spotkanie planując kolejne lekcje z TIK. Dziękujemy uczniom za wspaniałą uczniowską postawę, zaangażowanie i chęć rozwijania swoich umiejętności matematycznych z wykorzystaniem TIK pod bacznym okiem swoich nauczycieli. Należy podkreślić, że zajęciom towarzyszyła serdeczna, przemiła atmosfera sprzyjająca uczeniu się.       

   Dziękujemy pani A. Psiurskiej – Wujcik  za wspaniałą niezwyczajną lekcję matematyki z TIK, a przede wszystkim gratulujemy odwagi i pasji, która towarzyszy Pani w codziennej pracy z uczniami, których pani ogromnie zachęca dostarczając im różnych nowoczesnych środków dydaktycznych -  motywatorów w postaci m.in. TIK.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Albumie fotograficznym

 

 

W dniu 6 kwietnia 2018 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli Międzyszkolnej Sieci Nauczycieli Powiatu Łęczyckiego w WODN w Łodzi. Naszą placówkę reprezentowały panie: Elżbieta Lewandowska, Kinga Gawlik, Alina Idczak oraz Renata Tratkiewicz, które zgłębiały swoją wiedzę na temat gromadzenia i udostępniania materiałów z wykorzystaniem aplikacji w chmurze. Zdobyte wiadomości pozwolą na uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego oraz swobodniejsze komunikowanie się nauczycieli i uczniów na wirtualnej tablicy.

Podczas warsztatów nastąpiła także wymiana doświadczeń z dotychczasowych zajęć oraz zaplanowano kolejne spotkania. Nad całością czuwala p. Dorota Zając - kierownik Projektu.

 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Albumie fotograficznym

 

9 maja 2018r. w ramach wdrażania w szkole rządowego programu „Aktywna tablica" p. Katarzyna Bednarek uczestniczyła w lekcji otwartej ”Jak powstaje książka?”. Zajęcia zostały przeprowadzone w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy przez panią Pani Ewelinę Kujawę – nauczyciela bibliotekarza. Na zajęciach uczniowie, dzięki przygotowanej prezentacji dowiedzieli się, jaką drogę przebywa książka od autora do czytelnika. Dzieci poznały miejsca i zawody związane z powstawaniem książki. Na koniec z wykorzystaniem interaktywnej tablicy i programów multimedialnych rozwiązywali przygotowane zadania, sprawdzające wiedzę nabytą podczas zajęć.

 

24 maja w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy w ramach wdrażania w szkole rządowego programu „Aktywna tablica", odbyła się lekcja otwarta dla uczniów klasy IV zespołu edukacyjno-terapeutycznego  pt. "Dzieci nie jedzą śmieci".  W zajęciach uczestniczyła p. Marta Kowalczyk.

 

Dnia 22 maja 2018r. w Szkole Podstawowej w Błoniu, z inicjatywy pani Adrianny Miksy oraz pani Wioletty Łuczak, odbyła się lekcja otwarta "Matematyka z językiem angielskim" dla zaprzyjaźnionych szkół z powiatu łęczyckiego w ramach programu Aktywna Tablica. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice Lena Szelejewska z klasy Vb i Zuzanna Tyrpuła z klasy Va.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Albumie fotograficznym

 

W dniu 28 maja 2018 r w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Świnicach w Świnicach odbyła się lekcja otwarta z matematyki "Przekroje graniastosłupów i ostrosłupów" Było to kolejne spotkanie w ramach Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli Powiatu Łęczyckiego w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej "Aktywna Tablica". Oprócz lekcji odbyły się  integracyjne warsztaty plastyczne, prezentacje o Św. Faustynie i Marii Konopnickiej oraz wspólna wycieczka do Głogowca połączona ze zwiedzaniem Sanktuarium w Świnicach Warckich. Spotkanie zakończył wspólny poczęstunek.

 

15 listopada 2018r.

GRA TERENOWA „NIEPODLEGŁA”
 w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku
w ramach działań Międzyszkolnej Sieci Nauczycieli Powiatu Łęczyckiego

 

15 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku odbyła się gra terenowa „Niepodległa” z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W zabawie uczestniczyli: po troje uczniów z klas siódmych wraz z nauczycielami ze Szkół Podstawowych z: Błonia, Leźnicy Małej,  Topoli Królewskiej, Wilczkowic, Piątku i Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy.

Głównym celem gry terenowej było rozwijanie zainteresowań historycznych, rozwijanie kompetencji patriotycznych,  sprawności fizycznej, umiejętności współpracy w zespole oraz integracja uczniów szkół podstawowych powiatu łęczyckiego. Gra polegała na wykonaniu przez uczniów zadań w siedmiu punktach, w których czekały na nich przygotowane zadania:  strzelanie do tarczy, rzut do Środka Polski, skoki w worku, ułożenie puzzli, rozwiązanie w aplikacji LearnningApps krzyżówki oraz zagranie w grę „Milionerzy”. Ponadto musieli wykazać się znajomością pieśni patriotycznej oraz rozpoznać na fotografii Ojców Niepodległości.

Wyniki międzyszkolnych zmagań przedstawiają się  następująco:

I miejsce – Jakub Kaczmarek, Szymon Grabarczyk, Natalia Drzewiecka-

            Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

            w Topoli Królewskiej,

II miejsce – Jakub Błaszczyk, Mateusz Kacprzak, Brajan Trzmielak-

              Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku,

III miejsce – Ewelina Bas, Jolanta Jasińska, Julia Powłowska –

               Szkoła Podstawowa w Błoniu.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymali dyplomy i medale ufundowane przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Piątku. Pozostali uczestnicy międzyszkolnej gry edukacyjnej otrzymali dyplomy uznania za wspaniałą postawę i ducha walki.  Dyplomy i nagrody wręczyła p. dyrektor szkoły Krystyna Grabowska, gratulując wszystkim uczniom jak i nauczycielom sukcesu każdemu na miarę jego możliwości, a należy przyznać, że wszyscy uczestnicy dzisiejszego spotkania ogromnie byli zaangażowani i bawiąc się, uczyli się jednocześnie. Panowała przesympatyczna atmosfera pełna życzliwości, serdeczności i ducha zdrowej rywalizacji.

Opiekunem uczniów z Samorządowej  Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka z Topoli Królewskiej była pani Magdalena Florek- Barylska, ze Szkoły Podstawowej w Błoniu - pani Wioletta Łuczak,  ze Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej - pani Ewa Jagielska - Wnuk, ze Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach - pani Anna Gierlińska Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy - pan Paweł Kacprzak, a Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentowały: pani Agnieszka Psiurska – Wujcik, pani  Arleta Osiecka, pani Maria Tomalak, pani Marzena Sukiennik, pani Aleksandra Kacprzak, pani Aleksandra Raj, pani wicedyrektor szkoły Anna Przybylak,  pani dyrektor szkoły Krystyna Grabowska.

Wszystkim przybyłym, na nasze niecodzienne zajęcia, uczniom, nauczycielom oraz dyrekcjom szkół i placówki edukacyjno –wychowawczej  składamy serdeczne podziękowania.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Albumie fotograficznym