Raport z ewaluacji zewnętrznej

Ewaluacja zewnętrzna w szkole

W dniach od 12.11.2014r. do 25.11.2014r. w naszej szkole została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna przez zespół wizytatorów, w skład którego weszli: p. Jarosław Owsiński i p. Ewa Sobór.

Była to ewaluacja problemowa i obejmowała trzy wymagania:

1) Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

2) Respektowane są normy społeczne.

3) Promowana jest wartość edukacji.

Badaniem objęto uczniów (73 - ankieta i 16 - wywiad grupowy), rodziców (166 - ankieta i 8 -wywiad grupowy) i nauczycieli (21 - ankieta i 13 - wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć edukacyjnych (6 zajęć), zajęć dodatkowych, obserwacje pracy szkoły i analizę danych zastanych. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje opis wymagań jakie stawia szkołom państwo.

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wszystkich trzech wymagań uplasowały się na poziomie B. Poziom ten oznacza wysoki stopień wypełniania powyższych wymagań przez szkołę.

Poniżej podajemy link do raportu z ewaluacji zewnętrznej dla Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej: