Skład SU Ogłoszenia Dokumenty SU

Samorząd Uczniowski

Dokumenty SU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

na rok szkolny 2016/2017

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły
i niniejszego regulaminu.

§2

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 • Samorządy klasowe
 • Prezydium Samorządu Uczniowskiego zwane dalej "Zarządem"

2. Samorządy klasowe liczą po 3 osoby: przewodniczący klasy, jego zastępca i skarbnik.

3. Samorząd Uczniowski liczy 33 osoby i składa się Samorządów Klasowych.

4. Kadencja Samorządów klasowych trwa rok.

5. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa rok.

II. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

§3

1. Wybory do Zarządu są powszechne i równe.

2. W wyborach z czynnym i biernym prawem wyborczym biorą udział wszyscy uczniowie szkoły.

3. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego przeprowadzone są we wrześniu lub październiku.

4. Uczniowie szkoły drogą głosowania spośród kandydatów do Zarządu wybierają przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, jego zastępcę i sekretarza.

5. Wybory do rad klasowych odbywają się w trybie i na warunkach ustalonych przez ogół uczniów danej klasy.

§4

1. Uczniowie szkoły drogą głosowania spośród Rady Pedagogicznej wybierają dwóch opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

2. Kadencja opiekunów trwa rok.

3. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego uczestniczą w posiedzeniach Zarządu na prawach członka Zarządu.

III. Kompetencje władz Zarządu.

§5

1. Przewodniczący Zarządu organizuje pracę Zarządu, prowadzi posiedzenia i jest reprezentantem Zarządu na zewnątrz.

2. Zastępca przejmuje jego obowiązki podczas nieobecności przewodniczącego.

3. Sekretarz Zarządu wspiera przewodniczącego i jego zastępcę w prawidłowej pracy oraz jest protokolantem spotkań Zarządu.

IV. Posiedzenia Zarządu

§6

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc, zgodnie
z harmonogramem pracy Zarządu.

2. Posiedzenia mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy jednej trzeciej członków Zarządu oraz na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, radę rodziców.

3. Posiedzenia Zarządu prowadzone są przez przewodniczącego.

4. W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Zarządu.

V. Prawa i obowiązki członków Samorządu Uczniowskiego

§7

1. Członkowie Samorządu Uczniowskiego mają prawo do:

 • głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Zarząd,
 • organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły,
 • do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a rozwijaniem własnych zainteresowań,
 • wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

§8

1. Członkowie Samorządu Uczniowskiego mają obowiązek:

 • sumiennego wywiązywania się z nałożonych obowiązków,
 • dbania o dobre imię i honor szkoły, kultywowania i wzbogacania tradycji szkoły,
 • zgłaszania uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar.

 


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego:

1. Reprezentowanie ogółu uczniów.

2. Rozwijanie Samorządności.

3. Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.

4. Dbanie o bezpieczeństwo w szkole.

5. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

6. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.

7. Przygotowanie i prowadzenie na bieżąco tablicy Samorządu Uczniowskiego

8. Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych (wolontariat, akcje charytatywne);

9. Współudział z radą pedagogiczna w organizowaniu czasu wolnego, warunków nauki, udzielanie wszelkiej pomocy w rozwiązywaniu problemów uczniowskich.

 

Prace w ciągu roku szkolnego:

 1. Udział w zebraniach samorządu.
 2. Prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego.
 3. Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
 4. Organizowanie dyskotek szkolnych, współorganizowanie uroczystości szkolnych.
 5. Wspomaganie akcji szkolnych i pozaszkolnych np. na rzecz potrzebujących.
 6. Prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego.
 7. Pomoc w prowadzeniu i aktualizowaniu zakładki Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły.
 8. Szczęśliwy numerek.
 9. Skrzynka Pomysłów Samorządu Uczniowskiego.

 

Miesiąc

Zadania do wykonania

Wrzesień

 

 1. Wybory samorządów klasowych
 2. Zagospodarowanie tablicy na gazetki.
 3. Gazetka z okazji Dnia Chłopca.

 

 

Październik

 

 1. Wybory przedstawicieli do SU:
  1. kampania wyborcza;
  2. wybory
 2. Zebranie plenarne Samorządu Uczniowskiego:
  1. opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU na bieżący rok szkolny;
  2. ustalenie zakresu kompetencji i odpowiedzialności osób pełniących funkcje w życiu szkoły;
  3. przypomnienie dokumentów szkolnych.
 3. Zorganizowanie Dnia Edukacji Narodowej.
 4. Konkurs na czytelnika roku.

 

 

Listopad

 1. Współorganizowanie andrzejek w szkole:
  1. dyskoteka;
  2. wróżby andrzejkowe.
 2. Wykonanie gazetek okolicznościowych:
  1. Wszystkich Świętych 01.11
  2. Święto Odzyskania Niepodległości 11.11

 

Grudzień

 1. Konkurs i kiermasz ozdób świątecznych:
  1. wykonanie ozdób świątecznych;
  2. przeprowadzenie konkursu - wyłonienie zwycięzców;
  3. zorganizowanie kiermaszu wykonanych przez uczniów ozdób.
 2. Mikołajki 6.12:
  1. dzień czapki Św. Mikołaja- „kto przebrany- nie pytany”.
 3. Wykonanie gazetek okolicznościowych:
  1. Mikołajki
  2. Święta Bożego Narodzenia, kartki, życzenia

 

Styczeń

 1. Gazetki:
  1. Podsumowanie I semestru:
   • uczniowie z najlepszą średnią ocen
   • uczniowie ze 100% frekwencją.
  2. Bezpieczeństwo podczas ferii.
 2. Choinka (10.01.2017).

 

Luty

 1. Walentynki:
  1. poczta walentynkowa - ubieramy się na czerwono - „kto przebrany- nie pytany”
  2. dyskoteka
 2. Wykonanie gazetki okolicznościowej:
  1. Dzień św. Walentego.

 

Marzec

 1. Wykonanie gazetek okolicznościowych:
  1. Dzień Kobiet 8.03
  2. Pierwszy Dzień Wiosny 21.03
  3. Dzień Otwarty – oprowadzanie po szkole, dekoracje
 2. Dzień Samorządności:
  1. Dzień sportu,
  2. Konkurs talentów

 

Kwiecień

 1. Wykonanie gazetek okolicznościowych:
  1. Wielkanoc
  2. Włączenie się w obchody Światowego Dnia Zdrowia 7.04
 2. Konkurs na najładniejszą kartkę Świąteczną.
 3. Gazetki:
  1. Dzień Ziemi (22.04)
  2. Dzień Książki (23.04)

 

Maj

 1. Gazetki okolicznościowe:
  1. Międzynarodowy Dzień Rodziny-karta praw i obowiązków dziecka - informacja na tablicy SU
  2. Dzień Matki 26.05
  3. Święto Flagi i Konstytucja 3-go Maja
  4. Dzień bez śmiecenia (11.05)
 2. Dzień pieczenia (18.05) – sprzedaż ciasta

 

Czerwiec

 1. Pomoc w zorganizowaniu Pikniku Rodzinnego
 2. Gazetki okolicznościowe:
  1. Podsumowanie II semestru:
   • najlepsi uczniowie
   • podsumowanie frekwencji
  2. Dzień Dziecka 1.06
  3. Bezpieczne wakacje